021-77936872

ساخت و اجرای سایبان ماشین:

مراحل ساخت و نصب سازه های سایبان خودرو به شرح ذیل می باشد:

- پس از تایید نقشه ها توسط کارفرما ابعاد و اندازه ها و نقشه های اجرایی به کارگاه نورد شرکت آپاما سازه ارجاع می گردد.

- نورد ها به شیوه نورد سرد با استفاده از دستگاه نورد سه محوره انجام می گیرد. استفاده از شیوه هایی نظیر نورد سرد به علت ایجاد تنش های حین اجرا و پایین اوردن شدید مقاومت سازه منسوخ شده اند.

-سازه های بر اساس نقشه ها و با رعایت کلیه مشخصات فنی حین ساخت ساخته می شوند.

- در محل پروژه فنداسیون ها اجرا می گردند. در اجرای آرماتور بندی فنداسیون ها رعایت تمامی مباحث اجرایی ذر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین نامه آبا همانند رعایت قطع آرماتور، رعایت طول های مهاری، رعایت طول های گیرایی، هم آرماتور و .... رعایت می شوند. تمامی رقوم های ارتفاعی در بستن آرماتورها و صفحه گذاری ها رعایت می شود تا خطاهای حین اجرا در محدوده رواداری های تعیین شده در مقررات ملی باشد.

- بتن موردنیاز برای فنداسیون ها فقط و فقط از بتن آماده و تنها از شرکت های دارای استاندارد بتن تهیه می شود. رعایت ضوابط تهیه و حمل بتن شامل اسلامپ، فاصله حمل، زمان حمل و زمان گیرش بتن با کارخانه کنترل می گردد. تنها در مواردی از بتن درجا و تهیه شده در محل استفاده می گردد که امکان تهیه بتن آماده مهیا نباشد.

-بلافاصله پس از بتن ریزی عملیات عمل آوری بتن جهت رسیدن به تراکم و مقاومت های مشخصه فشاری بتن آغاز می گردد. عمل آوری بتن پس از فرایند تهیه بتن، بدون شک مهمترین فاکتور در رسیدن به مقاومت فشاری موردنیاز بتن فنداسیون سایبان ها می باشد.

- عمل هواگیری جهت ایجاد لایه متراکم زیر بیس پلیت ها و همچنین کسب تراز ارتفاعی دقیق صورت می پذیرد.

-پس از رسیدن بتن به مقاومت مشخصه موردنیاز بارگذاری (مطابق مبحث نهم مقررات ملی) ، عملیات نصب سازه های ساخته شده با رعایت ضوابط جوش آغاز می گردد. تمامی اتصالات پای ستون ها مطابق نقشه ها صورت می پذیرد. کیفیت جوشها خصوصا جوش های سربالا در محل اتصالات خمشی پای ستونها رعایت شده و پس از اتمام توسط کارشناس آموزش دیده در زمینه کنترل و بازرسی جوش شرکت آپاما سازه ایستا کنترل می گردد.

-عملیات نصب لاپه ها مطابق نقشه ها و با رعایت فواصل اجرا می گردد.

- سازه جهت اجرای لایه های ضدزنگ و رنگ به تیم نقاشی سپرده می شود. رعایت ضخامت رنگها و گیفیت رنگها کاملا منطبق بر نشریه 55 دفتر امور فنی می باشد.

- پس از اتمام نقاشی عملیات نصب پوششها آغاز می گردد. 

-پس از اتمام نصب پوششها در صورتی که در طراحی سازه المانها کششی یا فشاری پیش بینی و محاسبه و اجرا شده باشند، عملیات رگلاژ تنگ های کششی و کنترل تراز های ارتفاعی صورت می پذیرد.